Ordningsföreskrifter

Reglerna är tänkta som hjälp och för att skydda den enskilde mot yttre störningar och annat obehag. Att bo i hyresrätt med nära grannar, förutsätter att varje hyresgäst tar sitt ansvar för det egna boendet och för de gemensamma utrymmena.

Nycklar

För att minska riskerna att andra än de som bor i lägenheten skall få tillgång till lägenhetsnycklarna måste hyresgästen beställa eventuella extranycklar genom hyresvärden. Om en nyckel saknas vid avflyttning byter vi ALLTID cylinder av säkerhetsskäl, vilket innebär att den avflyttande hyresgästen debiteras cylinderbyte + 3 nycklar (i dagsläget 3500 kr).
Nycklarna som återlämnas vid avflytt skall vara numrerade 1,2,3 för att vi ska veta att inga nycklar är på villovägar. Detta är en säkerhetsåtgärd för samtliga hyresgäster.
Vid avflytt ska samtliga nycklar inlämnas, det gäller även eventuella nycklar som hyresgästen bekostat själv och för dessa utgår ingen ersättning

Hyresinbetalningar

Hyresgästen skall betala in hyran i förskott senast den sista i varje månad. Normalt betalas hyran över bankgiro via en räkningsavi. Betalning kan även ske på annat sätt, till exempel genom autogiro eller via internet.

Hur får jag inbetalningskortet?
Din bovärd delar ut hyresavierna i brevlådorna i mitten på varje månad.
Skulle du av något skäl inte få din hyresavi är du ändå skyldig att se till att hyran blir betald i tid.
Om du behöver göra en egen inbetalning (utan avi) behöver du följande:
Bankgironummer: 5639-1733
Skriv också : Personnummer - Avtalsnummer - Ditt namn - Hyresbelopp - Hyresmånad

Uthyrning i andra hand/överlåtelse

Det krävs ALLTID tillstånd för att en hyresgäst skall få hyra ut hela sin lägenhet i andra hand.
Den som utan lov upplåter sin lägenhet till annan riskerar att förlora sitt hyresavtal.
Tillståndet skall i första hand sökas hos hyresvärden.
Tillstånd skall sökas genom en skriftlig ansökan som i första hand lämnas till hyresvärlden, handläggningstiden för en ansökan om uthyrning i andra hand/överlåtelse är cirka 1-2 månader.

Om du har beaktansvärda skäl kan du få tillåtelse att hyra ut din lägenhet i andra hand.
Skälen kan vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort, sjukhusvistelse, provboende i parförhållande eller vård av nära anhörig.
En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta hyresrätten till annan person.
Att hyra ut i andra hand innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som skall använda den självständigt.

Tillstånden om andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsade och tidsperioden måste alltid kunna styrkas med intyg. Varje ansökan prövas särskilt.
Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig för övrigt.
Ska man flytta till en plats på såpass långt avstånd att man själv inte kan anses vara tillgänglig att ge Bärkehus tillträde i lägenheten vid behov, så måste man även fylla i en fullmakt för någon i ens närhet som Bärkehus kan kontakta. Denna person får inte vara den person som bor i andrahand.

Katter och hundar

Hyresgäster som har katter eller hundar måste för den allmänna trevnadens skull, övervaka dem så att de inte förorenar eller stör andra hyresgäster.
Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs, då det kan leda till en skriftlig varning som i sin tur kan ge upphov till uppsägning av hyresavtalet.
Djuren får inte springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller planteringar. Det är särskilt viktigt att de hålls borta från barnens lekplatser.

Kattbräda från balkong eller fönster är inte tillåtet. Det är otillåtet att montera nät och galler som inramning av balkongen.

Störning

Vid användning av radio, stereo eller musikinstrument i lägenheten efter
kl. 22.00 och före kl. 07.00 ska du se till så att andra ej störs. En tumregel ska vara att ingenting ska höras in till grannarna. Detta gäller dygnet om, men är extra angeläget från kl. 22.00 på kvällen till kl. 07.00 på morgonen, eftersom man ska kunna sova ostört. Du har också ansvar för dem som gästar dig. Vid upprepade störningar löper hyresgäst risk att hyresavtalet sägs upp.
Ev. utryckning av störningsjouren debiteras hyresgästen med 1000 kr
.

Kontakta alltid oss vid allvarliga störningar! Om en störning ägt rum under kvälls- eller nattetid vill vi att Du kontaktar oss nästa dag. Det är viktigt att vi snabbt får reda på vad som hänt eftersom vi vill meddela den störande att vi som hyresvärd inte accepterar ett störande beteende i våra fastigheter.

Som hyresgäst i Bärkehus behöver du tänka på:

 • Att se till att övriga hyresgäster inte störs vid användning av TV, radio, stereo eller musikinstrument i lägenheten.
 • Att det ska vara tyst nattetid, särskilt i trappuppgångar och portar, men även i lägenheten. Spola inte eller tappa inte upp vatten om du inte måste.
 • Att ansvara för egna barn, djur och gäster beträffande skadegörelse, buller och nedskräpning på fastighet, gårdsplaner, gräsmattor och trappuppgångar.
 • Att dörr till vind och källare blir låst efter dig samt att ytterporten hålls stängd.
 • Att inte belamra gårdsplaner, ytterväggar samt trapphus med cyklar m.m.
 • Föremål som utgör en säkerhetsrisk omhändertas och bortforslas av
  hyresvärden. Omhändertagna föremål sparas en viss tid.
 • Att inte placera privata föremål som exempelvis torkvinda, möbler, studsmatta eller pool på allmänna ytor.
 • Att inte skaka textilier eller grilla (elgrill är tillåten) på balkongen.
 • Att inte mata duvor, fiskmåsar eller andra fåglar då dessa smutsar ner fastigheter och ytterområden.
 • Att omgående felanmäla skador som kan utgöra risk för människor och fastighet.
 • Att undvika bilkörning och parkering inom bostadsområde och portar.
 • Att följa Bärkehus regler i tvättstugan.

Hyresvärdens skadeansvar

Normalt skall hyresgästen kontakta Bärkehus om något skall åtgärdas i lägenheten. Har hyresvärden varit vårdslös så att skada uppstått, svarar hyresvärden för skadan.

Hyresgästens skadeansvar

Enligt hyreslagen skall hyresgästen ersätta hyresvärden för de skador som uppkommer i lägenheten genom hyresgästens eget vållande. Hyresgästen ansvarar även för de skador i lägenheten som genom vårdslöshet eller försummelse förorsakats av någon som hör till dennes hushåll, gästar hyresgästen, av annan som denne har inrymt i lägenheten (till exempel inneboende) eller av någon som utför arbete i lägenheten för hyresgästens räkning.

För brandskada som hyresgästen inte själv vållat är denne dock ansvarig endast om denne brustit i den omsorg och tillsyn som denne borde iakttagit.
Observeras bör att hyresgäst dock inte ansvarar för så kallat normalt slitage, som det åligger hyresvärden att med vissa tidsintervaller åtgärda. Inträffar någon skada skall hyresvärden omgående meddelas, för att undvika att skadan förvärras.

Av lagtexten kan utläsas att om en hyresgäst själv anskaffat och inkopplat till exempel tvätt- eller diskmaskin och detta skett på ett sådant sätt att läckage uppstår, svarar hyresgästen för uppkommen skada. Samma gäller om ett akvarium går sönder eller blir otätt och skada på fastigheten uppstår.

Om lägenheten vid avflyttningsbesiktningen är inrökt kommer hyresgästen att få betala för att återställa lägenheten i befintligt skick.

Skadeinsekter

Skadeinsekter är dessvärre inte ovanliga. För din egen och vår gemensamma trevnad ska du omedelbart anmäla om du fått skadedjur i din lägenhet. Då kan saneringsföretaget bekämpa ohyran och samtidigt förhindra spridning.
Kostnader för skadedjursbekämpningen täcks av Bärkehus försäkring under förutsättning att hyresgästen följer överenskommen saneringsplan. Eventuella skador på lösöre kan täckas av din hemförsäkring.

Upptäckt av ohyra: kontakta genast Anticimex tel. 075-245 10 00

Installation av egen tvätt- eller diskmaskin

Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Hyresgästen bekostar själv installation, skador på maskin samt eventuella vattenskador eller andra skador den egeninstallerade maskinen orsakat. Läs mer i broschyren "Till dig som är hyresgäst".

Anslag och meddelande

Hyresgästerna äger endast rätt att sätta upp meddelande och anslag i portar och entréer på här för särskilt anvisad plats.

Balkongen

Balkongskydd, blomlådor, parabolantenner och liknande får uppsättas efter anvisning av hyresvärden. Denna anvisning är nödvändig, då hyresvärden har ansvar för fastighetens utseende samt för att uppsatta föremål inte förorsakar skador på andra föremål eller personer.

Badrummet

För att förhindra fuktskador är det förbjudet att göra hål i väggarna i badrummet. För att förhindra översvämning ska silen till golvbrunnen hållas ren. För god ventilation i badrummet ska ventilationsdonet hållas rent.

Källar- och vindsförråd

Kontrollera att ditt källar- och / eller vindsförråd har samma nummer som din lägenhet (lägenhetsnumret finns på ditt hyresavtal). Om du inte hittar rätt förråd eller om förrådet är låst, kontakta din fastighetsskötare. Även om du inte tänker använda ditt förråd ska du låsa det då förrådet tillhör lägenheten. Tänk på att det kan finnas fukt i källarförrådens golv. Placera aldrig sådant som är fuktkänsligt direkt på golvet!


Sidan senast uppdaterad: