Yttre fastighetsskötsel/ Gata/Park

Yttre skötsel kan handla om allt mellan asfaltering till skräpplockning. Vi verkar i hela kommunen och inte bara i Bärkehus bostadsområden.

Avdelning Gata:

Vi ansvarar för driften/skötseln av kommunens gator och vägar:


Gatu- o vägnätet omfattar utöver tätortens gator och gång- och cykelbanor även vissa vägar ute i byarna som t ex i Malingsbo, Harnäs, Silfhyttan, Hagge, Jobsbo, Söderbärke och Vad.

Det är ca 84,7 km gata, 22 km cykelbana, 10 broar och 2 cirkulationsplatser. Drift av gata innebär bl.a snö/halkbekämpning, lagning av potthål, hyvling, grusning och saltning av grusvägar, översyn av skyltar och dagvattenbrunnar.

 

Avdelning Park:

Vi sköter, planerar och är med och utvecklar kommunens parker och statsnära naturområden.

Det som ingår i Park är att vi driftar och sköter om:

  • Parker
  • Lekplatser
  • Grönområden längs gator
  • Utsmyckningar såsom sommarblommor, julbelysning, parkbänkar mm
  • Skolgårdar/Förskolegårdar
  • Yttre miljön på alla kommunala fastigheter

Yttre fastighetsskötsel:

Vi sköter, planerar och är med och utvecklar yttre miljön vid alla Bärkehus fastigheter.

Vi har även en anläggningsavdelning som nyanlägger och underhåller t ex fjärrvärme-grävningar åt Smedjebacken Energi AB, urschaktning av vägar, nyanläggning av parkeringsplatser, nyanläggning och byten av lekredskap på lekplatser mm.


Sidan senast uppdaterad: